2020 YILI İÇİN VERİLECEK ŞAHSİ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER NELERDİR.?

2020 yılında elde edilen şahsi (kişisel) gelirlerin  (Ücret, Serbest Meslek, Konut/İşyeri Gayrimenkul kira gelirleri, şirketlerin dağıtmış olduğu hisse senedi kar payı, Gayrimenkul satışından kaynaklı Değer Artış Kazancı, yıl içerisinde birden fazla işverenden elde edilen ücretler vb.)  beyanı 2021 Mart ayında yapılacak olup, verilecek olan bu beyannamede indirim konusu yapılabilecek Giderlerin neler olduğu ekli doküman da detaylı olarak yer almaktadır.

2021 Mart ayında önceki dönemlerden farklı olarak,  05.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunun 15. maddesi ile GVK’nun 86/1-b bendi gereğince; 01.01.2020 tarihinden itibaren; (a bendi ilk defa uygulanacaktır)

a) Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı GVK’nun 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması,

b) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması,

c) Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması, halinde, ücret gelirleri için yıllık beyanname verilecektir.

Bu bağlamda;

İşbu 2020 yılı gelirlerinden dolayı beyanname vermek durumunda olanların beyannamelerin de indirim konusu yapılabilecek giderlere ilişkin belge ve faturalarını, 2020 yılı bitmeden gözden geçirmek, varsa henüz alınmamış faturalar için yıl bitmeden toparlanması için bu mail hatırlatma ve bilgi amaçlı olarak gönderilmektedir.

Mart 2021 ayında,  2020 yılına ilişkin gelirlerin beyanı için beyanname hazırlanması aşamasında,  bilahare bu belge ve bilgiler tarafınızdan toplu olarak talep edilecektir.

 "2020 yılı konut ve işyeri kira gelirleri, kar payı, araç kira, ücret geliri ve menkul gelirler için 25 Mart 2021 tarihine kadar vereceğimiz Şahsi Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek olan giderler;
özetle;

1- 2020 yılında ödenmiş olan Bağ-kur primleri ödeme makbuzları

2- 2020 yılında ödemesi yapılmış Hayat ve Sağlık sigorta primleri poliçe ve ödeme makbuzları (eş ve çocuklar dahil)

3- 2020 yılında ödemesi yapılmış Eğitim ve Sağlık Giderleri faturaları (eş ve çocuklar dahil)

4- 2020 yılında ödemesi yapılmış Bağış ve yardımlara ait ödeme makbuzları

5- 2020 yılında ödemesi yapılmış diğer bağış ve yardımlar,

Detaylar için aşağıdaki bilgi notuna göz atınız.

2020 YILI İÇİN VERİLECEK ŞAHSİ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLERE İLİŞKİN BİLGİ NOTU  

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89′uncu maddesi mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden yapabilecekleri indirimleri düzenlemektedir.

Bu madde gereğince; farklı gelir unsurlarından elde edilen ve toplanan gelirlerden kanunda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için;

a) Farklı gelir unsurlarından elde edilen ve toplanan gelirin pozitif olması gerekir. Zarar halinde indirim söz konusu olmayacaktır.

b) Gelirden yapılacak indirimlerin kanunda yazılan şartları taşıması gerekir.

1. KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN VERİLECEK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

a- Gerçek Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler;

Gerçek gider usulünde, gayrisafi hâsılattan indirilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 74 ncü maddesinde belirtilmiştir. Bu usule göre gayrisafi hâsılattan indirilebilecek giderler aşağıdaki gibidir:

1. Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,

3. Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (iktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

6. Amortismanlar,

7. Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

8. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

9. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli

10.Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

b- Götürü Gider Yönteminde Kira Gelirinden İndirilecek Giderler;

Bu yöntemi seçen mükellefler,  kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15’i oranındaki götürü gideri indirebilirler. Bu usulü seçen mükellef iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

2. TİCARİ KAZANCIN  TESPİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER

Gelir safi tutarları üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır.

Safi tutarı tespit edebilmek için, gayri safi hasılattan indirilebilecek giderler;

a) Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler,

b) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası

c) İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,

d) İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri,

e) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,

f) İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,

g) V.U.K hükümlerine göre ayrılan B. Amortismanlar,

h) İşverenler tarafından Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar,

i) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,

j) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

3. MENKUL SERMAYE İRADI GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN VERİLECEK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER;

Menkul Sermaye İratlarından indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;

1- Şahıs sigorta primleri

2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

3- Bağış ve yardımlar,

4- Sponsorluk harcamaları,

5- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi,

8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları,

9. Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar. (Örneğin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar gibi.)

4.DÖNEM İÇİNDE ELDE EDİLEN ARIZİ KAZANÇLARIN NELER OLDUĞU VE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YAPILABİLECEK İNDİRİMLER;

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır:

1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar)

4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45. maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde edilen kazançlar.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma, eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2020 yılı için 49.000 TL kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

4.1. Gelir Vergisi Beyannamesine Konu Arızi Kazançlardan Yapılacak İndirimler

1. Yukarıdaki bölümdeki (1) numaralı kısımda yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.

2. Yukarıdaki bölümdeki (2), (3), (4) ve (5) numaralı kısımlarda yazılı işlerde elde edilen hâsılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.

3. Yukarıdaki bölümdeki (6) numaralı kısımda yazılı işlerde, Gelir Vergisi kanununun 45 inci madde hükümleri uygulanır;

5. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE TABİ SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER;

Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler şunlardır:

-  Mesleki kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesiyle ilgili genel giderler, İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.

İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar ise amortismanın yarısını gider yazabilirler.

- Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı(bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile demirbaş olarak verilen giyim giderleri.

- Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri, (Seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).

- Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,

-  Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,(Taşıt giderlerinden kasıt genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt gibi giderleridir.)

- Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller,

-  Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri,

- Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,

- Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar,

- Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve sözleşmeye göre ödenen tazminatlar.

6.YUKARIDAKİLER HARİCİNDE 2020 YILI İÇİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER İÇİN VERİLECEK  GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLEBİLECEK  DİĞER GİDERLER

6.1. Şahıs Sigorta Giderlerinin Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilmesi

6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2014 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. Buna Göre Sigortalının;

- Türkiye’de kurulu ve merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketine yaptırılmış olması,

- Prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması,

- Ücret geliri elde edenler için bu kişilerin ücretlerinin hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması

şartlarıyla gelir elde edenin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait,

- Hayat sigortası poliçeleri (birikimli hayat sigortaları) için ödenen primlerin %50’si,

- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin %100’ü

beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Gelir elde edenin eşinin ve/veya çocuklarının ayrı beyanname vermeleri durumunda bunlara ait ödenen primler ilgili kişinin beyan ettiği kendi gelirinden indirilecektir. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir surette indirim konusu yapılmayacaktır.

6.2. Özel Eğitim Ve Sağlık Giderlerinin Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilmesi

Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocukları için yaptığı eğitim ve sağlık harcamaları aşağıdaki şartlarla beyannamede indirim konusu yapılabilir.

1.Beyan edilen gelirin % 10′unu aşmaması,

2.Türkiye’de yapılması ve

3.Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi.

6.3. Özürlü İndiriminin Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilmesi

Bu indirimden özürlü hizmet erbabının yanı sıra, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde bu kişilerde ayrıca yararlanılabileceklerdir.

6.4. Bağış Ve Yardımların Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilmesi

Mükellefler yapmış oldukları bağış ve yardımları aşağıdaki şartlar dahilinde indirim konusu yapabilirler.

6.4.1. Doğal Afetler Dolayısı ile Yapılan Bağışlar

- Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

6.4.2. Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

- İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

6.4.3. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa,

-  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna,

-  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa,

-  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa,

-  Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa,

-  Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa

-  İlköğretim ve Eğitim Kanununa

göre yapılan ayni/nakdi bağışların ve yardımların tamamı indirilebilecektir.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınmaktadır.

6.5. Sponsorluk Harcamalarının Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilmesi

3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları indirim konusu yapılabilir.

6.6. AR-GE Harcamalarının Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilmesi

GVK’nın 89/9. maddesi gereğince, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100′ü oranında hesaplanacak Ar-Ge indirimini beyanname üzerinde yapabilirler.

6.7. BAĞ-KUR Primlerinin Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirilmesi

Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin GVK 89/1 maddesi hükmüne paralel olarak gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla mükellefler tarafından verilecek yıllık gelirden indirilecektir.

Saygılarımla,

Deniz Turan

SMMM

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi